jiletli-tel-IMG_02611 PVC kapl? teller, sovaldi sale yumu?ak yap?l?d?r ve piyasada s?kl?kla tercih edilen rengi ye?ildir. Ancak istenilen de?i?ik renklerde de imalat? yap?lmaktad?r.

 PVC teller daha çok çevre güvenli?inde ve çit çevirme ?eklinde kullan?lmaktad?r. Bahçelerin ya da hal? sahalar?n çevrelerini belirmede ve güvenli?inde kullan?lmaktad?r. Özel güvenlik alanlar?nda, özel arazilerde s?kl?kla kullan?l?r.

PVC kapl? tel; geri dönü?üme uygun bir malzemedir. Güne? ???nlar?na kar?? oldukça dayan?kl?d?r. Çatlamazlar ve renklerinde solma olmaz. Yanmazlar ve y?kanabilirler. Estetik bir görünüme sahiptir. PVC telin en önemli özelli?i ise ekonomik ve uzun ömürlü olmas?d?r. Bu özellikleri, PVC telin çok tercih edilen bir tel olmas?n? sa?lam??t?r.

Pvc kapl? tellerin kullan?m alan? oldukça geni?tir. Pvc kapl? tellerin tercih edilmesinde en büyük neden korozyona kar?? dayan?kl? olmas?d?r. S?cak dald?rma galvaniz tellerin d???nda kapl?d?r. Yumu?ak ve genellikle ye?il renktedirler. UV ???nlar?na ve ani s?cakl?k de?i?imine kar?? dayan?kl?d?r.